Stadgar

Föreningen Hundar Längtar hem – Rumänska gatuhundar

Bildad 2021

Organisationsnr. 802535-3825

Föreningens syfte: Föreningen Hundar Längtar hem – Rumänska gatuhundar arbetar för att hjälpa nödställda hundar främst utanför Sveriges gränser. Formen för denna hjälp beslutas av styrelsen. Hundar Längtar hem kommer bl.a. att förmedla utländska hundar till svenska hem samt arbeta med direkt stöd (kunskap, materiell hjälp) till utländska hundägare och bidra till kastreringar av gatuhundar för att minska antalet gatuhundar i Rumänien, och därmed minska lidandet för gatuhundarna.

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningens ändamål är att genom aktivt arbete hjälpa nödställda hundar främst i Rumänien till ett bättre liv. vidare arbetar föreningen med aktivt bidra till kastreringar av gatuhundar, i syfte till attminska antalet gatuhundar. Föreningen ska verka och stå för en humanistisk värdesyn gällande djur. Värdegrunden hos styrelsen och hos aktiva medlemmar ska vara att alla individer inom en art har samma värde.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Hundar Längtar hem – Rumänska gatuhundar är en ideell förening utan eget vinstintresse. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, eventuellt tillkallat extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande samt kassör.

5 § Verksamhets och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår.

6 § Stadgetolkning m. m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 25 §.

§ 7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst majoritet av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst majoritet av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål som främjar de hundar föreningen har som målgrupp, dels var och hur länge den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

9 § Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålles vid inbetald medlemsavgift. Oavsett vid vilken tidpunkt på året som medlemsavgiften inbetalas. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej oavsett tidpunkt för utträdet.

11 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, gett uttryck för åsikter som strider mot föreningens grundläggande humanistiska värdesyn gällande djur, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna (medlemsmöte)
 • har rätt till information om föreningens verksamhet i form av medlemsblad, hemsida eller liknande, samt att få ta del av styrelseprotokoll.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut
 • har inte rätt till del av behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte

13 § Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 4 veckor före mötet tillställas medlemmarna via den e-postadress som medlemmen angett vid ingången av medlemsskapet, eller ändrat därefter. Det åligger medlemmen att hålla föreningen uppdaterad vid eventuell ny e-postadress . Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse med budgetredovisning samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande – och förslagsrätt på årsmöte

Medlem som har betalat medlemsavgifter senast 3 mån före årsmötet, samt i de fall när medlemskapet upphör under tiden 3 månader före årsmötet, i tid förnyar sitt medlemskap, och som fyllt 18 år har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på möte.

16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas genom votering. Alla frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. All röstning sker öppet såtillvida att styrelsen inte beslutar om sluten votering. Medlem ska även kunna begära sluten votering, samt rösträkning.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Styrelsen har rätt att vid ordinarie styrelsemöte välja in ny medlem i styrelsen. Denne har mandatperiod till nästa årsmöte och måste därefter omväljas.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Godkännande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning.
 • Revision över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av föreningens avgifter, t.ex. medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter och suppleanter för en tid av 1 år eller 2 år. Häften av ledamöterna väljs för en tid av 1 år, den andra hälften den andra hälften väljs för en tid av 2 år. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en giltig begäran om extra årsmöte skall den inom 4 veckor utlysa ett sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

Styrelsen

21§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minimalt 2, maximalt 8 övriga ledamöter och maximalt 4 suppleanter.

Vid förhinder av ledamot inträder suppleant i dennes ställe. Ledamot har rätt att själv välja vilken suppleant som skall fungera som ersättare. Vid årsmöte har styrelseledamöter och suppleanter yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på samma sätt som föreningens medlemmar. Vid styrelsemöten har suppleanter yttranderätt och förslagsrätt. Rösträtten gäller vid förhinder av ledamot om suppleant inträder i dennes ställe.

22§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt ta tillvara på medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • förbereda årsmöte

Ordföranden

 • är föreningens officiella representant,
 • skall leda styrelsens förhandlingar och arbete
 • skall övervaka att föreningens stadgar efterlevs.

Har ordföranden förhinder skall av ordföranden utsedd ledamot träda in i ordförandens ställe.

Sekreteraren

 • kallar till möten och förser styrelsen med dagordning i god tid före mötet,
 • för protokoll över styrelsens möten,
 • ansvarar för att föreningens historia dokumenteras,
 • förvaltar protokoll, skrivelser etc,

Kassören

 • för medlemsförteckning,
 • ansvarar för av utbetalningar samt tillser att fordringar krävs in,
 • för bok över föreningens räkenskaper samt informerar övriga i styrelsen därom, och skall årligen upprätta ekonomisk redovisning,

23§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, enligt tidigare beslut eller då minst halva antalet ledamöter/suppleanter begärt det. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

24§ Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i stadgar, avgöras med hjälp av opartisk utomstående skiljeman.

Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.